OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Identifikace obchodníka

Pardubické festivaly z.s.
IČ: 08425434
Korunní 2569/108, 101 00 Praha
(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro spotřebitele i podnikatele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na stránkách www.na-vino.cz . Prodávající pořádá kulturní, sportovní a společenské akce a na stránkách nabízí zakoupení vstupenek na tyto akce. Zároveň může na stránkách nabízet publikace, propagační předměty a další zboží související s jeho činností.
2. Prodávaný sortiment může být ve hmotné podobě (papírové vstupenky, publikace, propagační předměty) nebo v nehmotné podobě (elektronické vstupenky, publikace v elektronických formátech, související služby, vouchery atd.).
3. Doručení hmotného sortimentu proběhne fyzicky buď osobním předáním nebo zasláním. Doručení nehmotného sortimentu bude realizováno prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Dodání služeb bude realizováno poskytnutím služeb v místě provádění služby.
4. Záruka na hmotný sortiment je 24 měsíců, záruka na nehmotný sortiment a služby je 6 měsíců. Prodávající odpovídá za to, že hmotný i nehmotný sortiment a služby byly v pořádku v okamžiku předání spotřebiteli.
5. Ceny uvedené na www.na-vino.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a případné slevy platné v době konání prodejní akce.
6. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Pro uzavření smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky kupujícím, je předepsán český jazyk.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.na-vino.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
3. Kupující obdrží od prodávajícího do 24 hodin e-mailem potvrzení o přijetí a zpracování objednávky.
4. Objednávka je návrhem smlouvy. Kupující odesláním objednávky na jím vybraný sortiment uděluje prodávajícímu souhlas s dodáním sortimentu.
5. Po obdržení potvrzení o zpracování objednávky kupující uhradí předepsaným způsobem cenu za objednaný sortiment požadovanou prodávajícím.
6. Okamžikem úhrady ceny na účet prodávajícího je uzavřena kupní smlouva a na kupujícího přechází vlastnické právo u hmotného sortimentu, nebo je mu umožněno čerpat výhody a služby u nehmotného sortimentu.
7. Neuhradí-li kupující na základě potvrzení objednávku do 5 pracovních dnů, má prodávající právo tuto objednávku zrušit. V případě pokračujícího zájmu musí v takovém případě kupující provést novou objednávku.
8. Kupující na právo do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu od této kupní smlouvy. O tomto informuje prodávajícího prostřednitvím elektronické pošty na adresu: festivalnavino@gmail.com .
9. Kupujícím může být právnická osoba nebo fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
10. Kupující při objednávání zboží na www.na-vino.cz nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

IV. Cena a způsob platby

1. Úhrada objednávky z www.na-vino.cz probíhá převodem na bankovní účet prodávajícího: 1752877002 / 5500 , případně využitím externí platební brány.
2. Po uhrazení objednávky obdrží kupující elektronickou formou i platný daňový doklad.

V. Technické podmínky

1. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení nehmotného sortimentu, pokud kupující nemá potřebné softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu za stažení nehmotného sortimentu.
2. Prodávající zabezpečil stránky www.na-vino.cz proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Kupující je však zároveň povinen mít řádně zabezpečeno své technické zařízení. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do technického zařízení kupujícího.
3. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení nehmotného sortimentu ze stránek www.na-vino.cz do zařízení (např. čteček, mobilních telefonů apod.), jejichž technické parametry sice odpovídají požadavkům prodávajícího, ale jejichž využití výrobce či prodejce těchto zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení publikací od vybraných prodejců. Kupující je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.

VI. Reklamační řád

Záruka za jakost
1. V případě, že se u publikace vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby činí 24 měsíců u hmotného sortimentu a 6 měsíců u nehmotného sotimentu a služeb, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem doručení objednaného zboží a služeb.
3. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
– Uplynula-li záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, tj. záruka zanikla.
– Vada byla způsobena použitím nevhodného hardwaru či softwaru prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího uvedenými v těchto obchodních podmínkách.
– Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče kupujícího.
– Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu kupujícího.

Práva plynoucí ze záruky
Kupující při uplatnění záruky má:
– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného sortimentu, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadného sortimentu nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání sortimentu, právo na jeho výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace
1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu prodávajícího: festivalnavino@gmail.com .
2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách www.na-vino.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí relevantními obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele a dále též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, všechny ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy festivalnavino@gmail.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020 a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.